Kort om innholdet i Dei europeiske trolldomsprosessane

Av Rune Blix Hagen

Det Norske Samlaget, Oslo 2007 (3. opplaget, 2014)

ISBN:978-82-521-7016-0

Bestill boka fra forlaget

 

Se fra boklanseringen: http://www.flickr.com/photos/kimgskytte/tags/deieuropeisketrolldomsprosessane/

 

 

Få emner innen historierelaterte fagdisipliner har de siste tiårene invitert til så stor forskningsdebatt som hekseri, trolldom og magi. De historiske trolldomsprosessene er omsluttet av nysgjerrighet, fascinasjon, fordommer og, ikke minst, overdrivelser. Emnet innbyr til fri utfoldelse for den historiske fantasien.

Boka Dei historiske trolldomsprosessane forsøker å rydde vei i villniset av teorier og forestillinger om hekser og hekseforfølgelse. Den gir et blikk inn i aktuelle utviklingstrekk i moderne historieskrivning omkring hekseprosesser. Historisk sett omhandler boka en periode som grovt sett strekker seg fra 1400-tallet til 1750. I denne perioden ble drøyt 100.000 mennesker, de fleste kvinner, stilt overfor europeiske domsstoler anklaget for ulike former for trolldomskriminalitet. Forskningen rundt fenomenet har vært meget omfattende og flerfaglig de siste tiårene. I dag framstår trolldomsforskning som et intellektuelt spennende kulturhistorisk felt som byr på mange utfordringer av teoretisk, metodisk og empirisk art. Boka gir ei bred innføring i den rikholdige historieskrivningen på feltet. Derfor har Dei europeiske trolldomsprosessane særlig stor bruksverdi som en første introduksjon til den mangesidige trolldomsforskningen.

 

Beskrivelse av kapitlene:

 

1 Det tvetydige magiuniverset

            Heksegåta

            Den mangfaldige heksefiguren

            Det historiske perspektivet

Innledningskapitlet starter med den voldsomme fascinasjonen for underholdsmagi i den vestlige verden og ser akademisk forskning i forhold til slike strømninger. Kapitlet inneholder definisjoner og oversikter som fungerer som åpningsnøkler til resten av boka. Siden interessen for emnet er flerfaglig, legges det vekt på hva den særegne historiske interessen består av.

 

2 Trolldomsprosessane – kven, kva og kvar

            Kvinnenes holocaust?

            Omfanget av prosessane

            Gamle, stygge og einslege kvinner?

            Den mørke mellomalderen

            Periodisering av prosessane

            Det lærde fundamentet

Dette er et aktuelt faktakapittel som sier noe om hvilke empiriske funn som i dag gjelder for de historiske trolldomsprosessene. Kapitlet viser også hvor nyere forskning står i forhold til utbredte forestillinger og fordommer om prosessene.

 

3 Den internasjonale forskinga

            Trykke frå folkedjupet

            Lågpunktet i kvinnenes historie

            Guds jordiske fiendar

            Eit europeisk galehus?

            Det psykohistoriske perspektivet

            Den store vondskapen i Salem

            Hekselære i nytida

Det ene av to hovedkapitler som drøfter historisk trolldomsforskning. Kapittel tre fokuserer på sentrale trekk ved forskningen på prosessene i Europa og Nord-Amerika. Leserne blir tatt med på en spennende vandring i retninger som forskningen har tatt de siste 40 årene. Kapitlet begynner med fransk mentalitetshistorie på 1960-tallet, fortsetter med kvinneperspektivet, går via såkalt psyko-historie og avsluttes så med aktuell amerikansk forskning rundt intellektuell hekselære (demonologi). Kom initiativet til denne typen menneskeforfølgelse fra myndighetene eller ble prosessene presset fram nedenfra - fra folkedypet og bondesamfunnet? Hvilke svar har forskerne gitt når det gjelder den store kvinneandelen blant trollfolkene? Er det spesielle psykiske mekanismer ute og går knyttet til redsel og frykt for onde mennesker i nabolaget? Dette er noen av de sentrale problemstillingene som tas opp i kapitlet. Et underkapittel gir dessuten innsikt i den utbredte amerikanske forskningen rundt heksehysteriet i Salem 1692.

 

4 Den norske trolldomsforskinga

            Trolldomskriminalitet i Norge

            Omtale av dei norske trolldomssakene før 1970

            Norsk trolldomsforsking 1970-2007

            Trolldomsprosessane som tema i norsk historie

For første gang presenteres det en bred oversikt over de norske trolldomsprosessene og forskningsresultatene rundt disse. Gjennomgangen viser at skrifter fra 1700-tallet lenge har lagt premisser for det som har vært kjent omkring prosessenes utbredelse i Norge. Største delen av kapitlet legger imidlertid vekt på forskningen etter 1970 slik den har vært båret fram av historikere og folklorister. Trolldom og hekseri har lenge vært stemoderlig behandlet i norsk oversiktshistorie, men nye historiebøker viser at emnet er i ferd med å bli en integrert del av norsk historieskrivning.

 

5 Folkeleg og lærd heksetru

            Kvar kjem trua på heksene frå?

            Innhaldet i tilståingane

            Sjamanisme

            Ergotisme

Kapitlet forsøker å gå litt bak selve den juridiske rettsforfølgelsen for å se hvor forestillingene om hekseri og magi kom fra. Oppfatninger om kvinner som red gjennom luften på vei til heksesabbat med livlig utfoldelse blant demoner og djevler – hvor kom de fra? Har hekseforestillinger med teologiske spekulasjoner å gjøre eller står vi overfor urgamle forestillinger om reiser til dødsriket og kontakt med det hinsidige? Diskusjonen om trolldomstroens herkomst fører naturlig over til spørsmål om sjamanisme og folkelig naturreligion. Var det rett og slett slik at enkelte kvinner ruset seg på bedervet sopp og der igjennom fikk hallusinasjoner omkring det å kunne fly? Slike teorier har ofte vært framme i bildet og blir drøftet til slutt i kapitlet.

 

6 Det globale perspektivet

            Vegen vidare

Avslutningskapitlet gir et utsyn til pågående hekseforfølgelse i den ikke-vestlige verden og peker på at trolldomsprosesser ikke er et avsluttet historisk kapittel. I forlengelsen av den globale innfallsvinkelen trekker forfatteren opp emner for kommende forskning både i Norge og Europa.  

 

7 Utvald litteratur med register

Til slutt i boka finnes en ganske omfattende og aktuell oversikt over sentrale oppslagsverk, bøker, artikler og nettsteder knyttet til emnet.

 

 

Kurze Inhaltsübersicht des Buches

Dei europeiske trolldomsprosessane (”Die Europäischen Hexenprozesse”),

Det norske Samlaget, Oslo, 2007 (2014) (ISBN: 9788252170160)

(Deutsche Zusammenfassung)

 

Wenige Themen innerhalb geschichtsverwandter Fachdisziplinen haben in den letzten Jahrzehnten eine so große Forschungsdebatte hervorgerufen wie Hexerei, Zauberei und Magie. Die historischen Hexenprozesse sind mit Neugier, Faszination, Vorurteilen und nicht zuletzt mit Übertreibungen verbunden. Das Thema lädt zur freien Entfaltung der historischen Fantasie geradezu ein.

 

Das Buch Die Europäischen Hexenprozesse” versucht in der Wildnis von Theorien und Vorstellungen von Hexen und Hexenverfolgung aufzuräumen. Es gibt einen Einblick in aktuelle Entwicklungen der modernen Geschichtsschreibung hinsichtlich der Hexenprozesse. Historisch gesehen behandelt das Buch eine Periode, die sich grob gesehen vom 15. Jahrhundert bis ca. ins Jahr 1750 erstreckt. In diesem Zeitraum wurden gut 100.000 Menschen, die meisten Frauen, vor europäischen Gerichten verschiedener Formen der Hexenkriminalität angeklagt. Die Forschung rund um dieses Phänomen ist in den letzten Jahrzehnten sehr umfangreich und interdisziplinär gewesen. Heute stellt sich die Hexenforschung als ein intellektuell spannendes, kulturhistorisches Feld dar, das viele Herausforderungen, sowohl theoretischer, methodischer als auch empirischer Art birgt. Das Werk gibt eine breite Einführung in die reichhaltige Geschichtsschreibung des Gegenstandes. Daher hat Die Europäischen Hexenprozesse” besonders großen Gebrauchswert als eine erste Einfährung in der mannigfaltigen Hexenforschung.

 

Beschreibung der Kapitel:

 

1                    Das mehrdeutige Hexenuniversum

                                                              i.      Hexenrätsel

                                                            ii.      Die vielfältige Hexenfigur

                                                          iii.      Die historische Perspektive

 

Das einleitende Kapitel beginnt mit der überwältigenden Faszination für Unterhaltungsmagie in der westlichen Welt und behandelt die akademische Forschung im Verhältnis zu solchen Strömungen. Das Kapitel enthält Definitionen und Übersichten, die als Schlüssel zum Rest des Buches dienen. Weil das Interesse zum Thema fächerübergreifend ist, wird besonderer Augenmerk auf die historischen Perspektiven gelegt.

 

 

2                    Die Hexenprozesse – wer, was und wo

                                                              i.      Der Holocaust der Frauen?

                                                            ii.      Umfang der Prozesse

                                                          iii.      Alte, häßliche und einsame Frauen?

                                                          iv.      Das dunkle Mittelalter

                                                            v.      Der Zyklus der Prozesse

                                                          vi.      Das gelehrte Fundament

 

Hierbei handelt es sich um ein aktuelles Faktenkapitel, das etwas darüber aussagt welche empirischen Funde heute Bedeutung für die historischen Hexenprozesse haben. Der Abschnitt zeigt auch wo die neuere Forschung im Verhältnis zu hergebrachten Vorstellungen und Vorurteilen hinsichtlich der Prozesse steht.

 

3                    Die internationale Forschung

                                                              i.      Druck aus dem Volk

                                                            ii.      Schwerpunkt in der Frauengeschichte

                                                          iii.      Gottes irdische Feinde

                                                          iv.      Ein europäisches Irrenhaus?

                                                            v.      Die psychohistorische Perpektive

                                                          vi.      Das große Böse von Salem

                                                        vii.      Hexenlehre in der Gegenwart

 

Eines der zwei Hauptkapitel, das sich mit der historischen Hexenforschung beschäftigt. Kapitel drei konzentriert sich auf die zentralen Grundzüge der Forschung die Prozesse in Europa und Nordamerika betreffend. Der Leser wird auf eine spannende Wanderung mitgenommen, die verschiedene Richtungen der Forschung der letzten vierzig Jahre beschreitet. Das Kapitel beginnt mit der französischen Mentalitätsgeschichte der sechziger Jahre, geht über die Frauenperspektive weiter zur sogenannten Psychohistorie, um dann mit der aktuellen amerikanischen Forschung zur intellektuellen Hexenlehre (Dämonologie) abzuschließen.

 

Kam die Initiative für diese Art Menschenverfolgung von der Obrigkeit oder wurden die Prozesse von unten provoziert – aus der Volksmenge oder der Bauerngemeinschaft? Welche Antworten haben die Forscher auf die Frage des hohen Frauenanteils unter den Hexen und Zauberern gefunden? Gibt es spezielle psychische Mechanismen, die Abscheu und Furcht vor bösen Menschen in der Nachbarschaft hervorrufen? Dies sind einige der zentralen Problemstellungen, die in diesem Kapitel angesprochen werden. Ein Unterkapitel gibt außerdem

einen Überblick in die amerikanische Forschung rund um die Hexenhysterie von Salem 1692.

 

4                    Die norwegische Hexenforschung

                                                              i.      Hexenkriminalität in Norwegen

                                                            ii.      Die Behandlung der norwegischen Hexenfälle vor 1970

                                                          iii.      Norwegische Hexenforschung 1970 bis 2007

                                                          iv.      Hexenprozesse als Thema in der norwegischen Geschichte

 

Zum ersten Mal werden eine breite Übersicht über die norwegischen Hexenprozesse sowie diesbezügliche Forschungsergebnisse präsentiert. Eine Durchsicht zeigt, daß Schriften aus dem 18. Jahrhundert lange Zeit Voraussetzungen für das geschaffen hatte, was man über die Ausbreitung der Prozesse in Norwegen wußte. Der Hauptteil des Kapitels jedoch legt den Schwerpunkt auf die Forschung nach 1970, so wie sie von Historikern und Volkskundlern ans Tageslicht gebracht wurde. Zauberei und Hexentum wurde lange Zeit in der norwegischen Geschichtsschreibung stiefmütterlich behandelt; neue Geschichtsbücher allerdings zeigen, daß das Thema auf dem Weg ist, ein integrierter Bestandteil der norwegischen Geschichtsschreibung zu werden.

 

5                    Populärer und gelehrter Hexenglaube

                                                              i.      Woher kam der Hexenglaube?

                                                            ii.      Der Inhalt der Geständnisse

                                                          iii.      Schamanismus

                                                          iv.      Ergotismus

 

Das Kapitel versucht ein wenig hinter die eigentliche juristische Verfolgung zu treten, um zu sehen woher die Vorstellungen über Hexerei und Magie kamen. Die Auffassung von Frauen, die auf Besen reitend durch die Lüfte zum Hexensabbat kamen, samt lebhafter Ausschmückung mit Dämonen und Teufeln – wie entstanden diese Vorstellungen? Haben Hexenbilder mit theologischen Spekulationen zu tun oder werden wir mit uralten Begriffen von Reisen ins Reich des Todes und Kontakt mit dem Jenseits konfrontiert? Die Diskussion um die Herkunft des Hexenglaubens führt natürlich zu Fragen über Schamanismus und volkstümlicher Naturreligion. War es vielleicht einfach so, daß vereinzelte Frauen sich an verdorbenen Pilzen berauschten und dadruch Halluzinationen hervorriefen, die vorspiegelten fliegen zu können? Solche Theorien wurden oftmals vorgebracht und werden am Kapitelende erörtert.

 

 

6                    Die globale Perspektive

                                                              i.      Der weitere Weg

 

Das Schlußkapitel gibt eine Übersicht über die stattfindende Hexenverfolgung in der nichtwestlichen Welt und zeigt auf, daß Hexenverfolgung ein noch nicht abgeschlossenes historisches Kapitel darstellt. Zusätzlich zum globalen Einfallswinkel zeigt der Verfasser Themen auf, die die zukünftige Forschung, sowohl in Norwegen als auch in Europa betreffen.

 

7                    Ausgewählte Literatur und Register

 

Zum Schluss findet man im Buch eine ziemlich umfassende Übersicht über zentrale Nachsschlagwerke, Bücher und Webseiten, die das Thema behandeln.

 

(Übersetzung aus dem Norwegischen von Karl-Heinz Valtl, Tromsø)

 

Die Hexenprozesse in der Finnmark, Norwegen. (Übersetzung von Karl-Heinz Valtl), 

Lexikon zur Geschichte der Hexenverfolgung,

hrsg. v. Gudrun Gersmann, Katrin Moeller und Jürgen-Michael Schmidt,

in: historicum.net, URL: http://www.historicum.net/no_cache/persistent/artikel/10032/

 

 

Aktuell faktainformasjon om trolldomsprosesser og heksejakt

http://ansatte.uit.no/rha003/hekser.html

 

Artikler og nettsteder om europeiske og norske trolldomsprosesser:

http://ansatte.uit.no/rha003/hagen.htm

 

Heksekunst på campus

 

Trolldomsprosessene i Finnmark, Troms og Nordland

 

Trolldomsprosessene - Hekseprosessene