HANS HANSEN LILIENSKIOLD

Av Rune Blix Hagen, Institutt for historie og religionsvitenskap, UiT Norges arktiske universitet.
(Endringer per 2/9-2015)

(With an English Summary at the end of the article)

Bokomtaler av kildeskriftet "Trolldom og ugudelighet i 1600-tallets Finnmark."

Hans Hanssen Lilienskiold ble født i Bergen rundt 1649/50 - han døde under et opphold i København tidlig i 1703.

Lilienskiold var amtmann i Finnmark - det daværende Vardøhus amt - fra 1684 til 1701. Han bodde i Vadsø hvor han på andre halvdel av 1690-tallet utformet det meste av sine to verk om Finnmark. Før han fikk embetsstillingen i eneveldets nordligste provins var han Lagmann i Bergen, fra 1677. Som lagmann i Bergen Lagdømme beseglet han noen av de siste dødsdommene i norske heksesaker. Under sin tid i Finnmark deltok han også i behandlingen av heksesaker, men ingen av disse sakene endte med bålbrenning. Sin store interesse for hekseri og samisk magi ble vakt da han var til stede under behandlingen av trolldomssaken mot den gamle samen Anders Poulsen i februar 1692 (se Lilienskiolds omfattende referat fra saken i "Trolldom og ugudelighet i 1600-tallets Finnmark" s. 257 - 273.)

 

"Finnmarkens beskrivelse" blir betraktet som et forarbeid til hovedverket "Speculum Boreale". Forarbeidet består av seks deler med over 25 kapitler. Flere av disse kapitlene ble bare brukt i mindre utdrag ved den endelige utformingen av "Speculum Boreale" (Nordspeilet). "Finnmarkens beskrivelse" er verken avskrevet eller publisert, foruten "Trolldom og ugudelighet i 1600-tallets Finnmark", som nå er utgitt som Ravnetrykk nr.18 fra Universitetsbiblioteket i Tromsø.

 

"Trolldom og ugudelighet i 1600-tallets Finnmark" inngår som kapittel fire i den første delen av "Finnmarkerns beskrivelse." I verket utgjør trolldomskapitlet 97 håndskrevne sider. Lilienskiold skriver her om 89 personer som formelt ble anklaget for trolldomskriminalitet i Finnmark. I "Speculum Boreale" tok han bare med en eneste av disse hekseprosessene.

 

En rekke av de trolldomssakene Lilienskiold skriver om er bare kjent fra hans skrift. Lilienskiold hadde på midten av 1690-tallet tilgang til rettskilder som er forsvunnet i ettertid. Både fra 1610, 1621 og fra 1630-årene skriver amtmannen om hekseprosesser som ikke er kjent gjennom de kildene vi har bevart fram til i dag. "Trolldom og ugudelighet i 1600-tallets Finnmark" kaster nytt lys over de historiske hekseprosessene i nord.

 

Det andre bindet av "Finnmarkens beskrivelse" (noen ganger omtalt som "Om Finnmarken") har et omfang på 470 håndskrevne sider. Kapitlene i bindet inneholder blant annet opplysninger om grensene på Nordkalotten på 1500- og 1600-tallet. Her finner vi også utredninger omkring handelen med Bergen og Trondheim. Dessuten skriver Lilienskiold om geistlige forhold og om embetsmenn som har hatt sin tjeneste på Vardøhus. Skriftet som hittil har vært nærmest ukjent, inneholder flere lange avsnitt som ikke finnes i "Speculum Boreale." Dette bindet er oppbevart ved Riksarkivet i Oslo og er velvillig utlånt til Universitetsbiblioteket i Tromsø hvor det for første gang presenteres ved utstillingen "Hekser i Nord", fra 29/10 til 12/12-1998.

 

"Speculum Boreale" er for det meste skrevet mens Lilienskiold bodde i Vadsø. Hans hovedverk ble publisert (i en ufullstendig utgave) først på 1940-tallet og utgjør en svært verdifull kilde til Finnmarks og Nordkalottens eldre historie. Av historikere er verket vurdert på linje med Petter Dass' "Nordlands Trompet."

 

Verket beskriver geografi, natur, samfunns- og folkeliv i Finnmark i tidlig nytid. Lilienskiold har forsynt verket med en rekke fargesprakende akvarellillustrasjoner. Disse er ofte brukt i historiske framstillinger av Norges historie.

 

I sin samtid var Lilienskiold en omstridt kongelig embetsmann under det dansk/norske eneveldet. Han kritiserte den måten bergenserne drev handel på i Finnmark. Lilienskiold hevdet den fattige kystbefolkningens interesser mot Bergensmonopolet. Ved flere anledninger måtte Lilienskiold forsvare sine standpunkter overfor myndighetene i København.

 

Håndskriftene til Lilienskiold er i seg selv rene kunstverk med sirlig gotisk skrift, bruk av farget blekk og illustrert med tegninger og akvareller. Til sammen er det tale om over 6000 håndskrevne sider der Nordområdestudiene alene har et omfang på 2500 sider. Det er på høy tid at noen går sammen om å få utgitt større deler av denne rike kulturskatten.

 

HANS H. LILIENSKIOLD:
Trolldom og ugudelighet i 1600-tallets Finnmark
Redigert og bearbeidet av Rune Blix Hagen og Per Einar Sparboe
Ravnetrykk nr. 18, Universitetsbiblioteket i Tromsø 1998
312 sider inkludert illustrasjoner og bibliografi, Kr.290,-, ISBN 82-91378-19-3 (utsolgt fra forlaget).

Se også min artikkel om Hans Hansen Lilienskioldnettestdet Northern Lights Route og min biografi i Norsk Biografisk Leksikon bind 6, Kunnskapsforlaget Oslo 2003: 77-78 – her i nettversjon fra Store norske leksikon.


OMTALER AV "TROLLDOM OG UGUDELIGHET I 1600-TALLETS FINNMARK":

 

 • Utgåvan är försedd med en inledning där texternas tillkomst och upphovsman utförligt presenteras och de refererade trolldomsmålen relateras till Finnmarks-processerna i allmänhet, liksom till de europeiska. Dessutom finns i slutet av boken en kommenterad förteckning över såväl otryckta och tryckta källor som litteratur kring trolldomsrannsakningar i Finnmark. Allt detta gör utgåvan till ett mycket användbart källmaterial för exempelvis historiker, folklorister och religionsvetare.
  (Linda Oja i Svensk Historisk Tidskrift nr.2-2001:265-267)
 • Dette skrift er noget af det nærmeste, vi kan komme på en samtidig beretning - for ikke at sige det nærmeste. Mens Lilienskiold var amtmand oplevede han de sidste processer i Finnmarken,på samme tid som han studerede de tidligere processer, der blev opbevaret i arkivet. Skriftet er ikke mindst betydningsfuldt, fordi meget store dele af retsmaterialet fra det 17.århundredes første halvdel er gået tapt.
  Denne bog bør være obligatorisk læsning for alle, der vil i gang med at studere skandinavisk retshistorie - ikke alene for dem, der interesserer sig for hekse- og trolddomsprocesserne
  (Jens Chr. V. Johansen i HISTORIE udgivet af Jysk Selskab for Historie, nr. 1 - 2000:191-193)
 • Det er et kjempeløft som er gjort med denne utgivelsen. For det framtidige forskningsarbeidet omkring trolldom og hekseprosesser i Norden vil Lilienskiolds verk i denne mønstergyldige utgaven gi et omfattende og sentralt kildemateriale. (Jørn Sandnes i Historisk Tidsskrift, Bind 79, Nummer 1/2000:149-151)
 • Lilienskiolds bok med illustrative akvareller er et viktig bidrag til forståelsen både av selve heksejakten, som også foregår i vår tid om enn i andre former, og den politiske understrykkelsen av folk i Finnmark. (John Gustavsen i Finnmark Dagblad 2/12-1998)
 • Omtalt av Per Kristian Olsen i NRK, Kulturkanalen og NRK-Troms, November 1998.
 • Selve utgivelsen representerer en kulturhistorisk begivenhet...
  (Full pott med en sekser på terningen!)(Tore Hoel i Bladet Tromsø 8/12-1998)
 • Boka har et interessant forord før Lilienskiold selv kommer til orde...(Fire av fem løver i karakter) (Tone Rudberg i Natur & Vitenskap nr.4. April 1999)  
 • ...ikke bare en prisverdig publisering av et viktig historisk kildeskrift, men også en informativ introduksjon til et av de svarteste kapitlene i europeisk historie. (Kjartan Andersen i Historie Populærhistorisk magasin Nr.2-99)
 • In my opinion, this book is informative and well constructed. Hopefully this publication will contribute to an increasing interest in the subject. (Ellen Alm i Acta Borealia Volume 16, 1-1999)
 • Utgiverne har forsynt teksten med en fyldig innledning, en kommentert bibliografi om trolldomsprosessene i Finnmark og noen særdels vakre reproduksjoner fra Lilienskiolds tekster. (Arne Bugge Amundsen i NORVEG 2/1999)

English summary:

Hans H. Lilienskiold (c.1650 Bergen - 1703 Copenhagen)

Lilienskiold was the district governor of Finnmark (or the County of Vardøhus, as it once was known) from 1684-1701. He lived at Vadsø where, during the second-half of the 1690s, he wrote four large volumes on Finnmark and the northern regions. The most comprehensive volume was titled Speculum boreale, which translates to the "northern mirror". Lilienskiold offers his readers an extensive portrayal of the Danish-Norwegian realm's outermost outpost: from Finnmark and the border areas facing Russia and Sweden. Old northern-Scandinavian trading routes are depicted in texts and by illustrations. The meeting of cultures between those living in the border areas is a repetitive theme of the author. These manuscripts also contain informative chapters on climate, geography, flora and animal life.
Lilienskiold's manuscripts are works-of-art that are characterized by their neat German hand, the use of color ink, and illustrated by drawings and waterpaintings. More than 6000 handwritten pages exist, altogether, and Lilienskiold's research on the northern areas alone amounts to 2500 pages. The author had access to an archive of considerable size which now, unfortunately, has been lost.
In his own time, and that of following generations, Lilienskiold became renowned for his criticism of the Bergen merchantmen and the exploitation which he meant was an essential part of their activities as suppliers of local fishermen and merchants. Along with other northern colleagues of the civil service, Lilienskiold supported the common fishermen when they raised complaints about poor prices on fish, the high costs of essential goods from Bergen merchants, unreasonable conditions of indebtedness, and the use of illegal weights of measurement in commerce. But, in contrast to other civil servants, Lilienskiold's criticism was much more serious. His criticism stung deeper and had a greater effect than, for instance, the contemporary poetry of the Norwegian Petter Dass - Lilienskiold's kindred spirit. This made him vulnerable, not only in relation to the powerful merchants but also in respect to the absolute central administration in Copenhagen.

In the Royal Library of Copenhagen there is another beautifully illustrated manuscript, classified as Thott no.950 Fol. This work may be characterized as a pre-study or a rough draft to Speculum boreale. It is in this manuscript where we can find his study of the witch-trials in Finnmark during the 17th Century. Apart from a few pages in this study the pages on witchcraft were not included in Speculum boreale. Lilienskiold's report contains the name of 89 persons who were tried for the crime of witchcraft in Finnmark from 1610 to 1692. He has written 97 pages about the cases.
In the historiography of witchcraft it has been said that in states such as Norway the crime essentially entailed performing harmful magic. In peripheral regions the witches were not accused of worshipping the Devil, because ideas of diabolism and demonological conceptions had not penetrated these regions in the outskirts of Europe. However, in spite of not only being in the outskirts of Europe but also in the peripheral region of Norway, Finnmark does not fit into this centre-periphery model. There is a very strong demonological influence on the witch-trails in this part of Norway. As Lilienskiold's study shows, most of the witches of Finnmark were accused of some kinds of dealings with the Devil and his demons. The witchcraft prosecutions in Finnmark were conducted in the local courts. These local courts who held one to three sessions each year at each fishing community along the coast, were allowed to operate without much interference from higher courts, and they remained largely beyond national judicial control. The persecution of witches can be seen as essentially directed from these local authorities. The witches were convicted by juries of laymen. The local judges, many of them ordinary people from the fishing communities and with little education, were certainly preoccupied with diabolic fantasies. The local magistrates living in the same community as the accused witches, did give greater importance to the Satanic pact and the witches' sabbath than did their counterparts many other parts in Norway. Witchcraft was not so much an ambiguous term in pre-modern Finnmark as in other parts of Europe at this time. Witchcraft represented a diabolic anti-society founded on people, mostly women, who stood for disobedience and rebellion. The majority of people being accused of witchcraft did have some sort of relations with Satan.

Some of Lilienskiold's waterpaintings


Til utstillinga Hekser i Nord

 

Hekseprosessene

[Pietro Querini 1432] [Jens Munk] [Trolldomsprosessene i Finnmark]

[Nord og ned]

Rune Blix Hagen

Oppdatert 2. september 2015